sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Kadra

LISTA  UCZESTNIKÓW

Wszystkich nauczycieli biorących udział w rekrutacji informuje się, że lista główna i rezerwowa uczestników projektu została wysłana na służbowego maila. Szczegółowe (punktowe) wyniki rekrutacji – do wglądu w gabinecie dyrektor Violetty Szczepkowskiej.

Gratulujemy uczestnikom projektu!

Harmonogram zajęć przygotowawczych zostanie przesłany również na służbowego maila.

REGULAMIN  REKRUTACJI

DO  PROJEKTU  ERASMUS+  “

OTWARCI  NA ROZWÓJ KOMPETENCJI”

Projekt obejmuje wyjazd na kurs zawodowy na Maltę trzech 5-osobowych grup uczestników/uczestniczek. Kursy obejmują tematykę związaną z:

„All children are special” (Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

□ „Creative and  critical mind” (Kreatywny i krytyczny umysł – rozwój kompetencji nauczyciela)

□ „Parents & teachers – building bridges” (Rodzice i nauczyciele – budowanie mostów)

 

Nabór do projektu odbywać się będzie w październiku 2019r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 18 uczestników/uczestniczek mobilności, którzy stworzą 15-osobową listę główną i 3-osobową listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka mobilności będzie mógł/mogła otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– dyrektor szkoły,

– koordynator projektu,

– nauczyciel języka angielskiego.

 

Kryteria wyboru uczestników/uczestniczek:

  1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-30p.
  2. Plan wykorzystania zdobytych nas szkoleniu umiejętności w dalszej pracy – 0-20p.
  3. Deklaracja aktywnego włączenia się w upowszechnianie efektów szkolenia (przedstawienie planu upowszechniania projektu) – 0-10p.
  4. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat dodatkowe 10p.
  5. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-15p.

 

Jeśli ilość punktów wśród uczestników będzie równa, przeprowadzony zostanie dodatkowy test z języka angielskiego. Uczestnik/uczestniczka ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata/-ki i w ciągu 3 dni roboczych kandydat/-ka zostanie poinformowany o wynikach. O ostatecznym wyborze uczestników/uczestniczek decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Informacje dodatkowe – wtorek 22.10, w sali nr 4 (podczas Rady Pedagogicznej) u koordynatora projektu, Joanny Banaszewskiej.

 

Formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany wszystkim nauczycielom na szkolne adresy mailowe. Do 25 października wszyscy chętni do udziału w projekcie mają obowiązek złożyć wypełniony elektronicznie(!) i podpisany formularz w sekretariacie.

 

Przewiń na górę
Skip to content