sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Kadra

Nauczyciel  w  roli  ucznia

 

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II zakończył się projekt Erasmus+  kształcący nauczycieli – „Otwarci na rozwój kompetencji”. W ramach tego projektu 15 nauczycieli pojechało na Maltę na kursy doskonalące umiejętności zawodowe. Wcześniej, przez kilka miesięcy doskonaliło się w języku angielskim, pogłębiało międzykulturowe i pedagogiczne umiejętności. Zajęcia przygotowawcze podsumowała uczestniczka, Regina Wasilewska: „Kurs języka angielskiego ukierunkowany był na poszerzenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach typowych życia codziennego, co w dużym stopniu ułatwiło mi w czasie pobytu na Malcie zrozumienie takich sytuacji”.

 

Grupa pierwsza uczestniczyła w kursie zatytułowanym „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W ramach tego kursu uczestnicy:

– stali się bardziej świadomi wpływu nauczycieli na rozwój intelektualny i życie ucznia ze specjalnymi potrzebami,

– wiedzą jak efektywnie wspierać proces rozwoju uczniów,

– pogłębili swoje umiejętności komunikacyjne i budowania relacji pomiędzy niepełnosprawnymi uczniami a ich kolegami z klasy,

– poznali nowoczesne narzędzia skierowane na zaspokajanie potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami,

– poszerzyli wiedzę jak pomóc uczniom z ich emocjonalnymi i fizycznymi problemami,

– poznali sposoby na poprawienie komunikacji i tym samym polepszenie relacji z rodzicami, aby ułatwić współpracę,

– nauczyli się jak analizować problemy, aby zwiększyć swój pozytywny wpływ na rozwiązanie trudnych sytuacji.

Uczestniczka kursu, Celina Matusik-Dewsbury, podsumowała:„ Podczas projektu poznałam funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego na Malcie oraz działania i metody, które można wykorzystać w mojej szkole”.

(prezentacja)

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Grupa druga poszerzała swe umiejętności w kursie „Kreatywny i krytyczny umysł”. Uczestnicy kursu:

– mają większą świadomość wpływu na rozwój intelektualny ucznia,

– skutecznie wspierają kreatywne i krytyczne myślenie wśród swoich uczniów,

– poznali i korzystają z szerokiej gamy narzędzi mających na celu kształtowanie twórczego myślenia,

– stosują różne metody wdrażania kreatywnych rozwiązań w życiu zawodowym, odkrywając jednocześnie własne zasoby kreatywne,

– wykorzystują kreatywność uczniów w rozwiązywaniu problemów,

– tworzą odpowiednie warunki dla rozwoju i promowania krytycznego myślenia wśród uczniów i kadry dydaktycznej.

Agnieszka Jarocka-Kozioł podkreśliła, ze metody kształcące kreatywność są najbardziej efektywnymi metodami dydaktycznymi a prace posługujących się nimi uczniów należą do najbardziej interesujących.

 

 

Grupa trzecia z kolei opanowywała metody służące lepszej komunikacji nauczycieli i rodziców w szkoleniu „Budowanie mostów – rodzice i nauczyciele”, w którym poszerzone kompetencje i umiejętności zawodowe to:

– weryfikacja i rozwój umiejętności pedagogicznych i komunikacyjnych,

– poprawa perspektyw i możliwości rozwoju każdego ucznia,

– nabycie umiejętności większego zaangażowania uczniów poprzez prezentację tematu w sposób interesujący i atrakcyjny,

– wzrost motywacji rozwoju zawodowego,

– odkrycie sposobu na dotarcie do najbardziej wymagających uczniów i ich rodziców,

– zarządzanie uczuciami i konfliktami poprzez koncentrację na rozwiązaniach,

-współpraca z nauczycielami jak również z uczniami i ich rodzicami,

-promowanie pracy grupowej i projektów długoterminowych, aby stworzyć przyjazny klimat w środowisku szkolnym.

Alicja Świątkowska – Podgórska wskazuje umiejętności rozwinięte podczas swojego kursu: „pobudzenie „ducha kreatywności”, wzrost motywacji rozwoju zawodowego, poznanie sposobów budowania pozytywnych relacji między uczniami, rodzicami, kadrą nauczycielską i szkolną administracją (metody komunikacji bez przemocy), poznanie sposobów wpływających na poprawę perspektyw i możliwości rozwoju każdego ucznia (i uzdolnionego, i wymagającego dodatkowego wsparcia), rozwój umiejętności współpracy w grupie”.

(prezentacja)

Erasmus – prezentacja 1 Nauczyciel i rodzic -udowanie mostów

 

Violetta Szczepkowska, dyrektor ZSB oceniła, że jest zadowolona z tego, że pewne działania, dobre praktyki, rozwiązania stosowane na Malcie możliwe są do przeniesienia na grunt naszego szkolnictwa zawodowego.

 

Szkolenia rozpoczynały się rano, trwały do obiadu a popołudniami nauczyciele mieli jeszcze czas, by pozwiedzać piękne zakątki Malty, odpocząć w cieniu palmy i pozachwycać się kulturą maltańską. Tak więc udało się zobaczyć Valettę, przepiękną stolicę Malty, wyspę Gozo i Comino, klimatyczne miasta Mdinę i Rabat.

Wyjazd na Maltę nie był więc tylko poszerzaniem kompetencji zawodowych – był otwarciem się na inny świat i inną kulturę, był egzaminem językowym, był sprawdzianem umiejętności współpracy w grupie.

 

Po powrocie do Polski praca nauczycieli się nie skończyła – wręcz przeciwnie: należało wykonać szereg czynności potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Każdy nauczyciel musiał napisać sprawozdanie ze szkolenia, wypełnić ankietę ewaluacyjną, napisać plan wdrażania zdobytych umiejętności oraz przygotować scenariusze zajęć lekcyjnych. Każda grupa również musiała przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniesioną z kursów wiedzę. Ponadto grupa trzecia przygotowała scenariusze warsztatów z rodzicami w celu lepszej współpracy z nimi. Grupa pierwsza i druga opracowały katalogi metod i narzędzi, pozwalające w sposób skuteczniejszy na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykorzystując przy tym ich kreatywność.

29 sierpnia 2022 r. miała miejsce konferencja i warsztaty przedstawiające projekt Erasmus+ i jego efekty wszystkim nauczycielom ZSB. W warsztatach wzięli udział wszyscy nauczyciele szkoły.

Opinie o projekcie?

Beata Rzadkowska-Kawałko, uczestniczka projektu, za największą jego wartość uznała m.in. podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły. Barbara Radwańska oprócz umiejętności zawodowych wskazała wartości językowe: wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego, przełamanie bariery językowej, nabywanie swobody komunikacyjnej. Alicja Świątkowska – Podgórska natomiast dodała, że projekt „również przyczynił się do podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz do nadanie jej europejskiego wymiaru”.

Prócz wyżej wymienionych wartości kolejną wskazał Wojciech Karoński, nauczyciel przedmiotów zawodowych: „projekt stanowił nieocenioną wartość poznawczą w kwestii kulturalnej, znacznie poszerzył horyzonty, pozwolił poznać mentalność, kulturę i architekturę Malty”. Na ten sam aspekt zwróciła uwagę Magdalena Pawłowicz: „pod względem kulturowym wyjazd był ogromnie cennym przeżyciem. Mogłam poznać maltańską mentalność, język, kulturę, a także kuchnię”.

Wielu uczestników projektu wskazywało też inny aspekt wyjazdu na szkolenie: integrację grupy. Bartosz Barkowski stwierdził: „pomimo, że każdy uczestnik projektu znał  się, była to jednak znajomość wymiaru zawodowego. Wspólny wyjazd integruje grupę na wielu płaszczyznach a każdy z uczestników oferuje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie czyniąc z grupy drugą rodzinę”. Anna Sługocka wskazuje też cechy integracji: „życzliwe podejście osób do siebie nawzajem, skuteczna praca podczas zajęć, wspieranie się i pomaganie nawzajem”.

Podsumowując – po co są takie projekty? Czy naprawdę są one potrzebne? Joanna Banaszewska, uczestniczka i koordynatorka projektu, mówi krótko: „są niezmiernie potrzebne. Zapobiegają nudzie, rutynie, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, są dodatkową motywacją do zdobywania kolejnych umiejętności przydatnych w życiu”.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej z realizacji projektu oraz trzech prezentacji ukazującej treści w/w kursów

(prezentacja)

Prezentacja całość

 

 

 

 

LISTA  UCZESTNIKÓW

Wszystkich nauczycieli biorących udział w rekrutacji informuje się, że lista główna i rezerwowa uczestników projektu została wysłana na służbowego maila. Szczegółowe (punktowe) wyniki rekrutacji – do wglądu w gabinecie dyrektor Violetty Szczepkowskiej.

Gratulujemy uczestnikom projektu!

Harmonogram zajęć przygotowawczych zostanie przesłany również na służbowego maila.

REGULAMIN  REKRUTACJI

DO  PROJEKTU  ERASMUS+  “

OTWARCI  NA ROZWÓJ KOMPETENCJI”

Projekt obejmuje wyjazd na kurs zawodowy na Maltę trzech 5-osobowych grup uczestników/uczestniczek. Kursy obejmują tematykę związaną z:

„All children are special” (Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

□ „Creative and  critical mind” (Kreatywny i krytyczny umysł – rozwój kompetencji nauczyciela)

□ „Parents & teachers – building bridges” (Rodzice i nauczyciele – budowanie mostów)

 

Nabór do projektu odbywać się będzie w październiku 2019r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 18 uczestników/uczestniczek mobilności, którzy stworzą 15-osobową listę główną i 3-osobową listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka mobilności będzie mógł/mogła otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– dyrektor szkoły,

– koordynator projektu,

– nauczyciel języka angielskiego.

 

Kryteria wyboru uczestników/uczestniczek:

  1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-30p.
  2. Plan wykorzystania zdobytych nas szkoleniu umiejętności w dalszej pracy – 0-20p.
  3. Deklaracja aktywnego włączenia się w upowszechnianie efektów szkolenia (przedstawienie planu upowszechniania projektu) – 0-10p.
  4. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat dodatkowe 10p.
  5. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-15p.

 

Jeśli ilość punktów wśród uczestników będzie równa, przeprowadzony zostanie dodatkowy test z języka angielskiego. Uczestnik/uczestniczka ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata/-ki i w ciągu 3 dni roboczych kandydat/-ka zostanie poinformowany o wynikach. O ostatecznym wyborze uczestników/uczestniczek decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Informacje dodatkowe – wtorek 22.10, w sali nr 4 (podczas Rady Pedagogicznej) u koordynatora projektu, Joanny Banaszewskiej.

 

Formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany wszystkim nauczycielom na szkolne adresy mailowe. Do 25 października wszyscy chętni do udziału w projekcie mają obowiązek złożyć wypełniony elektronicznie(!) i podpisany formularz w sekretariacie.

 

Przewiń na górę
Skip to content