sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Projekt Leonardo da Vinci

“Wspólne korzenie Europy – drogi w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu”

o tytuł projektu jaki realizujemy od 1 czerwca w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

PODSUMOWANIE  PROJEKTU
„Wspólne korzenie Europy – drogi w nowoczesnej i historycznej architekturze krajobrazu” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

Projekt „Wspólne korzenie Europy – drogi w nowoczesnej i historycznej architekturze krajobrazu” realizowany był w Zespole Szkół Budowlanych od 22 sierpnia 2011r. do 31 stycznia 2012r.
Celem projektu było wielokierunkowe rozwijanie uczniów, poszerzenie kompetencji jego uczestników przede wszystkim w zakresie zawodowym, ale też językowym, międzykulturowym oraz osobowościowym. W zakresie zawodowym projekt umożliwił uczestnikom doskonalenie umiejętności w obszarze projektowania dróg z betonu i kamienia naturalnego w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu. Ponadto zapoznali się oni z programami komputerowymi (Auto CAD) i urządzeniami technicznymi stosowanymi w tej dziedzinie. W zakresie językowym uczestnicy projektu zapoznali się z terminologią fachową, ale też rozwijali język w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych podczas stażu. Poszerzenie kompetencji międzykulturowych odbyło się w dwóch etapach: podczas zajęć przygotowawczych (realioznawstwo) oraz podczas wycieczek zawodowych, dydaktycznych i rekreacyjnych organizowanych podczas stażu w Niemczech. Kompetencje osobowościowe i socjalne : umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialności za wspólna i własną pracę, samokrytyczną ocenę własnej pracy, reagowanie w sytuacjach trudnych – to również efekty projektu. Wraz z rozpoczęciem zadania, jego uczestnicy wypełnili ankietę oczekiwań wobec projektu i stażu.
Projekt realizowany był w trzech etapach.

Etap 1 – przygotowania do wyjazdu na staż. W ramach przygotowań podjęto szereg działań:
1.    Kurs AutoCAD – (30 godzin) nauka projektowania w programie komputerowym. Prowadzącym był pan mgr inż. Marcin Gajderowicz.
2.    Kurs języka niemieckiego zawodowego – w ramach tych zajęć odbyło się 50 godzin nauki języka niemieckiego mającego na celu opanowanie słownictwa z zakresu architektury krajobrazu. Nauczycielem prowadzącym był pan mgr Rafał Brachmański.
3.    Kurs przygotowawczy z realioznawstwa – zajęcia te miały na celu zapoznać uczniów z podstawami geografii, historii, kultury Niemiec. Ponadto służyły wskazaniu przyszłym uczestnikom stażu zasad obyczajowych i tradycji związanych z krajem instytucji przyjmującej. Nauczycielem prowadzącym była mgr Joanna Banaszewska.
4.    Warsztaty pedagogiczne – związane były z dwoma zagadnieniami: umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz umiejętnościami współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, mgr Marka Woźniaka.
Ponadto odbyły się dwie wycieczki zawodowe:
1.    21.09.2011r. do Wrocławia – podczas tego wyjazdu przyszli stażyści zwiedzili Ogród Japoński, Ogród Botaniczny oraz „Zielone Centrum” związane z projektowaniem ogrodów.
2.    27.09.2011r. do Sosnowca i Gliwic – ta wycieczka skoncentrowana była wokół materiałów do budowy dróg i ścieżek w architekturze krajobrazu. Uczniowie zwiedzili firmy „Art-Stonex” oraz „Semmelrock” gdzie wysłuchali wykładów na temat zastosowania różnego rodzaju kamieni naturalnych oraz betonu w architekturze krajobrazu. Zwiedzili również Palmiarnię w Gliwicach.
Po zakończeniu zajęć przygotowawczych komisja naboru, wg wcześniej przyjętych kryteriów, dokonała wyboru 15 uczestników stażu z klasy III ta i IV ta. Ze względu na najwyższą ilość punktów, w stażu wzięli udział:
I. Klasa IV ta:
1. Bryja Adam
2. Pawlicka Paulina
3. Panic Ewelina
4. Świerc Patrycja
5. Kesner Julia
6. Prokulska Angela
7. Miarka Małgorzata
8. Krawiec Karolina
9. Szdzuj Angelika
10. Schmidt Maria
11. Staś Mateusz
II. Klasa III ta:
12. Łośniak Monika
13. Kupiec Kornelia
14. Cieśla Patrycja
15. Ziaja Patryk
Etap 2 – staż zawodowy zorganizowany w Niemczech, w Ośrodku Szkolenia Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Staż zawodowy trwał 2 tygodnie, od 9.10 – 29.10 2011r. Program stażu był uzgadniany z partnerem niemieckim, konsultowany z pracodawcami oraz uczestnikami. Efektem ustaleń było sporządzenie umowy z niemieckim partnerem, które objęło program stażu oraz wszystkie elementy logistyczne: zakwaterowanie, spędzanie czasu wolnego, warunków wyżywienia, zakwaterowania oraz transportu. Ubezpieczenie i transport zapewnił koordynator projektu. Przed wyjazdem podpisano ze wszystkimi uczestnikami umowy, w których określono wszystkie warunki stażu, również te finansowe. Opiekunem stażu został p. R.Brachmański, nauczyciel języka niemieckiego.
Przebieg stażu:
Tydzień pierwszy objął wycieczki zawodowe, podczas których uczestnicy stażu poznali historyczne i nowoczesne miejsca architektury krajobrazu.
Dzień 1 i 2 – Frankfurt
Wykład na temat nowoczesnej architektury krajobrazu, zwiedzanie obiektów: strzelnicy (spotkanie ze złotym medalistą olimpiady w Atenach Manfredem Kurzerem), parków, miejsc użytku publicznego (zagospodarowanie terenów wokół szpitali, szkół, placów zabaw)
Dzień 3 – Cottbus
Wykład na temat historycznej i nowoczesnej architektury krajobrazu, zwiedzanie ogrodów księcia Pücklera, parku publicznego
Dzień 4 – Tropical Island
Odrobina egzotyki na wyspie tropikalnej: fauna i flora, układ przestrzenny
Dzień 5 – Poczdam
Wykład na temat historii architektury krajobrazu kompleksów pałacowych Sans Soucci i Cecilienhof
Dzień 6 i 7 – czas wolny
Wycieczka do Berlina, kręgielnia, bilard, piłkarzyki – same przyjemności:).
Tydzień drugi skoncentrowany był na praktykach zawodowych odbywanych na terenie Ośrodka Szkolenia.
Dzień 8 – 12 – praktyka
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Frankfurcie
Zajęcia obejmowały:
–    umiejętność posługiwania się narzędziami pomiaru,
–    prowadzenie pomiarów poziomu gruntu oraz przygotowywanie powierzchni za pomocą sprzętu do niwelowania,
–    wprowadzenie do mierzenia długości, kierunków i kątów za pomocą różnorodnych narzędzi mierniczych,
–    wytyczanie profili długości, profili poprzecznych, łuków,
–    osadzanie krawężników,
–    brukowanie z kamienia naturalnego i betonu w różnorodnych wiązaniach,
–    projektowanie i brukowanie dekoracyjne,
–    zagęszczanie powierzchni.
Dzień 13 i 14 – rozdanie dyplomów i powrót do Opola
Uczestnicy na zakończenie praktyki otrzymali dwa dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
–    certyfikat udziału w praktyce zawodowej Zakładu Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii,
–    dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą Europass Mobilność.
Etap 3 – ewaluacja projektu oraz upowszechnianie jego rezultatów.
1. Po powrocie ze stażu jego uczestnicy, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych (p. M.Zdulska, p. A.Stasz, p.A.Jarocka), wykonali w ramach konkursu projekty zagospodarowania terenu przy szkole, z wykorzystaniem zdobytych podczas stażu umiejętności. Na podstawie najlepszej pracy konkursowej (Patrycji Cieśli) została przez uczestników projektu wykonana makieta terenu położonego przed szkołą.
2. Uczestnicy przekazywali również wiedzę poszerzoną podczas stażu w trakcie warsztatów konkursowych zorganizowanych w ZSB 10 stycznia 2012r. W warsztatach wzięło udział około 150 uczniów technikum architektury krajobrazu z ZSB oraz zaproszeni uczniowie z ZSOT z Lublińca (województwo śląskie). Warsztaty miały charakter konkursu, do którego regulamin i założenia opracowała p. M.Zdulska. Celem warsztatów było poszerzenie umiejętności jego uczestników w zakresie projektowania terenów. Każdy uczestnik miał wykonać projekt, zgodnie z jego założeniami. Uczniowie podzieleni byli na 12 grup, każda z grup znajdowała się pod opieką trenera (-ów) – uczestników projektu. Rolą trenerów była pomoc w realizacji powierzonego zadania oraz wybór najlepszej pracy ze swojej grupy. Po upływie wyznaczonego czasu jury: nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSB i ZSOT wybrali 3 najlepsze prace. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami i pendrivami, autorzy pozostałych, wybranych przez trenerów prac, również otrzymali słodycze. Warsztaty ukazały celowość pracy w takiej formie, w której osobami przekazującymi wiedzę są inni uczniowie, nie nauczyciele, a zdrowa rywalizacja pozwala osiągać lepsze rezultaty.
3. W ramach upowszechniania wyników projektu, jego uczestnicy promowali jego rezultaty podczas różnorodnych konferencji i warsztatów:

–    15 listopada 2011r., w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu odbyła się konferencja programu Comenius, podczas której uczestnicy zaprezentowali projekt i jego efekty zgromadzonym osobom.
–    5 grudnia 2011r. Zespół Szkół Budowlanych był współorganizatorem wraz z kuratorium (starszym wizytator, p. H.Pilarz) konferencji poświęconej programowi Leonardo da Vinci. W trakcie trwania konferencji uczestnicy przedstawili realizację projektu nauczycielom i dyrektorom z różnych szkół województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego. Ponadto koordynator projektu (p. J.Banaszewska) na przykładzie własnego wniosku, zanalizowała poszczególne jego punkty.
–    8 grudnia 2011r. uczestnicy projektu wzięli udział w 10 Konferencji Samorządów Uczniowskich, pt. „Młodzież w zjednoczonej Europie. Szkolne formy współpracy międzynarodowej”. Również podczas tej konferencji promowali projekt Leonardo da Vinci, przedstawiając go zgromadzonym samorządom uczniowskim – uczniom i ich opiekunom – szkół województwa opolskiego.
–    10 stycznia 2012r. w Zespole Szkół Budowlanych odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wspólne korzenie Europy – drogi w nowoczesnej i historycznej architekturze krajobrazu”. Konferencję zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych p.Kinga Pierzak – Kostuś, opiekun projektu p.Joanna Watraszyńska, z Kuratorium Oświaty starszy wizytator Halina Pilarz, instruktorzy z Centrum Kształcenia Praktycznego, p. Ewa Augustyniak, p. Irena Mularz, p. Katarzyna Cwynar, p. Bernadetta Chrzanowicz – Wistula. Zjawili się również pracodawcy oraz goście z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych z Lublińca (województwo śląskie). W konferencji uczestniczyli też rodzice uczniów biorących udział w projekcie oraz opolskie media. Podczas konferencji uczestnicy projektu zaprezentowali wszystkie jego etapy oraz dokonali podsumowania korzyści, które projekt im przyniósł. Przez panią dyrektor, Marię Zawadzką, wręczone zostały uroczyście certyfikaty zdobyte przez uczniów: certyfikat udziału w praktyce zawodowej Zakładu Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii oraz dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą Europass Mobilność. Po zakończonej konferencji zaproszenie goście, podczas poczęstunku, dzielili się swoimi uwagami na temat projektu.
4. Upowszechnianiu projektu służyły również kontakty z mediami opolskimi, za które odpowiedzialna była p. A. Świątkowska-Podgórska. Informacje o projekcie można było usłyszeć w Radiu Opole (10.01.2012r., g.12), zobaczyć w telewizji, w Kurierze Opolskim (9.10.2011r., g.18), znaleźć na stronach internetowych:
–    www.zsb.opole.pl
–    http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/rozmaitosci/po-praktyke-do-niemiec/5434913
–    http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/opole/uczniowie-odbeda-praktyki-w-niemczech,1,4875172,wiadomosc.html
–    http://www.kuratorium.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4295:9-stycznia-do-15-stycznia-2012r&catid=69:tydziekuratorium&Itemid=414
5. Projekt upowszechniony zostanie również poprzez pracę dyplomową pisaną przez panią Halinę Pilarz, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu. Praca pisana jest na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej” prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Temat pracy brzmi „Program Leonardo da Vinci zwiększa szanse na rynku pracy na przykładzie projektu Wspólne korzenie Europy – drogi w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Cele pracy to: pokazanie sposobu wdrażania projektu „Wspólne korzenie Europy – drogi  w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu” w ramach programu Leonardo da Vinci oraz sprawdzenie w jaki sposób realizowany projekt odpowiada, na potrzeby uczniów  w zakresie ich szans na rynku pracy.
6. Obecnie również odbywają się starania o umieszczenie projektu i jego wyników na stronach www.mawi.pl, w Innowacjach Internetowej Edukacji.

Wszystkie etapy projektu zostały podsumowane ankietami ewaluacyjnymi (raportami cząstkowymi uczestników), których wyniki pokazały celowość realizowania dalszych projektów Leonardo da Vinci oraz dały wskazówki do realizacji kolejnych projektów.

„Wspólne korzenie Europy – drogi w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu”

PROGRAM

KONFERENCJI  I  WARSZTATÓW

 

10.00 – konferencja podsumowująca: powitanie zaproszonych gości, przedstawienie projektu, ewaluacja i ocena, wręczenie Certyfikatu Zakładu Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii oraz Europassu Mobilność uczestnikom stażu.

11.00 – przerwa: kawa i ciasto.

11.30 – warsztaty projektowania architektury krajobrazu prowadzone przez uczestników stażu dla wszystkich uczniów architektury krajobrazu ZSB w Opolu i ZSOT w Lublińcu.

13.30 – podsumowanie warsztatów: wybór najlepszych prac, wręczenie nagród.

 

W dniu 5 grudnia 2011 w

Zespole Szkół Budowlanych

im. Papieża Jana Pawła II

odbędą się warsztaty Leonardo da Vinci,

na które wszystkich chętnych uczestników serdecznie zapraszamy.

Ramowy plan warsztatów

12.30 – 13.30 – prezentacja programu Leonardo da Vinci. Zapoznanie z możliwościami prowadzenia współpracy międzynarodowej w ramach programu Leonardo da Vinci – st. wizytator Halina Pilarz, Kuratorium Oświaty w Opolu. Punkt kontaktowy programu Leonardo da Vinci.

13.30 – 13.45 – przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie – koordynatorzy szkolni projektów – Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

13.45 – 14.30 – przygotowanie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci – przykład dobrej praktyki – Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

14.30 – 14.50 – przerwa na posiłek.

14.50 – 15.40 – omówienie formularzu wniosku aplikacyjnego konkurs 2012 – st. wizytator Halina Pilarz.

15.40 – 16.00 – przykładowe cele i zadania projektu edukacyjnego – st.wizytator Halina Pilarz.

 

 

PODSUMOWANIE  STAŻU  ZAWODOWEGO
odbytego we Frankfurcie nad Odrą
9.10 – 23.10.2011r.

Tydzień pierwszy połączył w sobie wycieczki i wykłady zawodowe.

Dzień 1 i 2 poświęcony był Frankfurtowi. Te dni spędziliśmy na wykładach na temat nowoczesnej architektury krajobrazu oraz zwiedzaniu obiektów: strzelnicy, parków, miejsc użytku publicznego (zagospodarowanie terenów wokół szpitali, szkół, placów zabaw). Przy okazji zwiedzania strzelnicy dodatkowym, bardzo interesującym punktem programu było spotkanie ze złotym mistrzem olimpijskim z Aten, Manfredem Kurzerem, mistrzem strzelania do rzutków.

Dzień 3 spędziliśmy w Cottbus. Tam wysłuchaliśmy wykładu na temat historycznej i nowoczesnej architektury krajobrazu, zwiedziliśmy ogrody księcia Pücklera, park publiczny.

Dzień 4 był połączeniem nauki i rozrywki. Wybraliśmy się do Tropical Island. Tam podziwialiśmy układ przestrzenny ogromnej budowli, zagospodarowanie wyspy tropikalnej fauną i florą, układ dróg i ścieżek w obiekcie.

Poczdam był miejscem naszej wycieczki zawodowej w dniu 5. Tam zaznajomiliśmy się z historią architektury krajobrazu kompleksów pałacowych Sans Soucci i Cecilienhof.

Tydzień drugi objął w całości praktykę w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Frankfurcie.

Zajęcia obejmowały:

– umiejętność posługiwania się narzędziami pomiaru,

– prowadzenie pomiarów poziomu gruntu oraz przygotowywanie powierzchni za pomocą sprzętu do niwelowania,

– wprowadzenie do mierzenia długości, kierunków i kątów za pomocą różnorodnych narzędzi mierniczych,

– wytyczanie profili długości, profili poprzecznych, łuków,

– osadzanie krawężników,

– brukowanie z kamienia naturalnego i betonu w różnorodnych wiązaniach,

– projektowanie i brukowanie dekoracyjne,

– zagęszczanie powierzchni.

Mimo bardzo szczelnie zapełnionego kalendarza różnymi zajęciami zawodowymi mieliśmy również czas dla siebie. Spędziliśmy go na wycieczce do Berlina (m.in. wizycie w Bundestagu), w kręgielni, grając w  bilard czy w piłkarzyki.

W ostatnim dniu pobytu w Niemczech,  na zakończenie praktyki, otrzymaliśmy dyplomy. Są to dwa dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

– dyplom udziału w praktyce zawodowej Zakładu Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii,

– dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą, Europass Mobilność.

Staż został podsumowany ankietą ewaluacyjną, której wyniki pokazały celowość realizowania dalszych projektów Leonardo da Vinci oraz dały wskazówki do realizacji kolejnych projektów.

Informacja o projekcie i wyjeździe na staż znalazła się również na stronach internetowych oraz 9.10.2011 w informacjach regionalnych o g.18.30 w TVP2.  Zapraszamy do zerknięcia:

 

Podsumowanie przygotowań wyjazdu na staż w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł projektu: Wspólne korzenie Europy – drogi w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych przeprowadzono szereg działań.

1. Kurs przygotowawczy AutoCAD – zajęcia obejmowały 30 godzin nauki projektowania komputerowego. Prowadzącym był pan mgr inż. Marcin Gajderowicz.

2. Kurs przygotowawczy języka niemieckiego zawodowego – w ramach tych zajęć odbyło się 50 godzin nauki języka niemieckiego mającego na celu opanowanie słownictwa z zakresu architektury krajobrazu. Nauczycielem prowadzącym był pan mgr Rafał Brachmański.

3. Kurs przygotowawczy z realioznawstwa – zajęcia te miały na celu zapoznać uczniów z podstawami geografii, historii, kultury Niemiec. Ponadto służyły wskazaniu przyszłym uczestnikom stażu zasad obyczajowych i tradycji związanych z krajem instytucji przyjmującej. Nauczycielem prowadzącym była mgr Joanna Banaszewska.

4. Warsztaty pedagogiczne – związane były z dwoma zagadnieniami: umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz umiejętnościami współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, mgr Marka Woźniaka.

Ponadto odbyły się dwie wycieczki zawodowe:

1. 21.09.2011r. do Wrocławia – podczas tego wyjazdu przyszli stażyści zwiedzili Ogród Japoński, Ogród Botaniczny oraz „Zielone Centrum” związane z projektowaniem ogrodów.

2. 27.09.2011r. do Sosnowca i Gliwic – ta wycieczka skoncentrowana była wokół materiałów do budowy dróg i ścieżek w architekturze krajobrazu. Uczniowie zwiedzili firmy „Art-Stonex” oraz „Semmelrock” gdzie wysłuchali wykładów na temat zastosowania różnego rodzaju kamieni naturalnych oraz betonu w architekturze krajobrazu. Zwiedzili również Palmiarnię w Gliwicach.

Wszystkie zajęcia przygotowawcze zostały podsumowane ankietą ewaluacyjną, której wyniki pokazały właściwość podejmowania działań projektowych w przyszłości, przekonały o dobrym zaplanowaniu przygotowań do wyjazdu oraz dały wskazówki do realizacji kolejnych projektów.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się działaniami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, w skład którego wchodzi również program Leonardo da Vinci. Umożliwia on jego uczestnikom znaczne poszerzanie kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych i kulturowych.

Zespół Szkół Budowlanych przystąpił w tym roku do programu, tworząc projekt dla uczniów technikum architektury krajobrazu pt. „Wspólne korzenie Europy – drogi w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu”. Partnerem projektu został Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą w Poczdamie, w Niemczech.

W ramach projektu zostanie zorganizowana 2 tygodniowa praktyka zawodowa dla 15 uczniów. Realizację projektu przewidziano na okres 7 miesięcy, od sierpnia 2011 do lutego 2012.

Projekt umożliwi uczestnikom poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania dróg z betonu i naturalnego kamienia. Zapoznają się oni z nowymi programami komputerowymi oraz urządzeniami technicznymi stosowanymi w architekturze. Będą ćwiczyć umiejętności praktyczne związane z dokonywaniem pomiarów sprzętem mierniczym (w tym również laserem), zakładaniem dróg i ścieżek w parkach i ogrodach, wiązaniem kostki brukowej, projektowaniem miejsc z wykorzystaniem bruku dekoracyjnego.

Projekt ma zadanie wielokierunkowo rozwijać uczniów. Poprzez praktyczny trening poszerzą kompetencje z zakresu zawodowego. Dzięki wspólnym zajęciom z młodzieżą niemiecką poszerzą nie tylko fachowe słownictwo z języku niemieckim z zakresu architektury krajobrazu, ale również będą rozwijać język obcy w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto będą mieli możliwość poznania kultury i zabytków Niemiec. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będą certyfikaty (Europass Mobilność i Certyfikat Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego), które staną się dodatkowymi atutami w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Spośród wszystkich chętnych uczestników, przeprowadzona zostanie rekrutacja do projektu. Kryteria naboru do projektu obejmują:

1. Udział w kursach przygotowawczych:

  • AutoCAD – 20 pkt.
  • Język niemiecki – 20 pkt.
  • Realioznawstwo – 20 pkt.

W kursach przygotowawczych punkty przyznaje się za:

– obecność na zajęciach – 7 pkt.

– aktywność – 6 pkt.

– sprawdzian wiedzy i umiejętności – 7 pkt.

2. Ocenę z zachowania (szkoła i Centrum Kształcenia Praktycznego) – 20 pkt.

3. Ocenę z języka niemieckiego- 10 pkt.

4. Ocenę z praktyki zawodowej – 10 pkt.

5. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych – 10 pkt.

6. Opinię wychowawców – 10 pkt.

7. Opinię nauczycieli prowadzących kursy przygotowawcze – 10 pkt.

8. Opinię pedagoga po przeprowadzonych warsztatach – 10 pkt.

9. Wyniki ankiety dotyczącej oczekiwań wobec projektu oraz planów zawodowych – 10 pkt.

Uczestnik może zdobyć łącznie 150 pkt. Ci uczniowie, którzy zdobędą ich najwięcej, wezmą udział w stażu.

 

NAUCZYCIELE W PROJEKCIE

LEONARDO DA VINCI

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja, opis zadań

1.

Banaszewska Joanna Koordynator projektu, nauczyciel prowadzący kurs przygotowawczy z realioznawstwa

2.

Brachmański Rafał Nauczyciel prowadzący kurs przygotowawczy z języka niemieckiego, opiekun uczestników wyjeżdżających na staż

3.

Gajderowicz Marcin Nauczyciel prowadzący kurs przygotowawczy AutoCAD

4.

Radwańska Barbara Wychowawca klasy IV TA

5.

Kuniec Magdalena Wychowawca klasy III TA

6.

Woźniak Marek Pedagog, organizujący warsztaty przygotowawcze dla uczestników

7.

Kuczma Agnieszka Nauczyciel odpowiedzialny za informacje o projekcie umieszczane na stronie internetowej szkoły

8.

Świątkowska-Podgórska Alicja Nauczyciel odpowiedzialny za kontakty z mediami, przekazywanie informacji o projekcie

9.

Stasz Anna Nauczyciel kształcenia zawodowego odpowiedzialny za wycieczki zawodowe oraz ewaluację i ocenę projektu

10.

Zdulska Małgorzata Nauczyciel kształcenia zawodowego odpowiedzialny za wycieczki zawodowe oraz ewaluację i ocenę projektu

WITAM UCZESTNIKÓW KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH PROJEKTU

LEONARDO DA VINCI

Lp.

Zajęcia

Prowadzący

Data

Czas trwania

1.

Język niemiecki

R.Brachmański

6.09.2011

15.30-19.30

2.

Język niemiecki

R.Brachmański

8.09.2011

14.45-18.45

3.

Realioznawstwo

J.Banaszewska

15.09.2011

14.45-19.30

4.

Realioznawstwo

J.Banaszewska

20.09.2011

15.30-19.30

5.

Język niemiecki

R.Brachmański

22.09.2011

14.45-18.45

6.

Język niemiecki

R.Brachmański

27.09.2011

15.30-19.30

7.

Realioznawstwo

J.Banaszewska

29.09.2011

14.45-19.30

8.

Realioznawstwo

J.Banaszewska

1.10.2011

8.00-14.00

9.

Język niemiecki

R.Brachmański

4.10.2011

15.30-19.30

10.

Język niemiecki

R.Brachmański

6.10.2011

14.45-18.45

Przedstawiam harmonogram pierwszych zajęć przygotowawczych. Harmonogram ten będzie na bieżąco aktualizowany.

Kurs przygotowawczy

Osoba prowadząca

Data

Godziny

Ilość godzin

AutoCad

mgr inż. M.Gajderowicz

22.08.2011

9.00-13.45

6

AutoCad

mgr inż. M.Gajderowicz

23.08.2011

9.00-13.45

6

AutoCad

mgr inż. M.Gajderowicz

24.08.2011

9.00-13.45

6

AutoCad

mgr inż. M.Gajderowicz

25.08.2011

9.00-13.45

6

AutoCad

mgr inż. M.Gajderowicz

26.08.2011

9.00-13.45

6

Język niemiecki

mgr R.Brachmański

29.08.2011

9.00-13.45

6

Język niemiecki

mgr R.Brachmański

30.08.2011

9.00-13.45

6

Język niemiecki

mgr R.Brachmański

31.08.2011

11.30-13.45

3

Język niemiecki

mgr R.Brachmański

01.09.2011

10.00-13.45

5

Przewiń na górę
Skip to content