sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik technologii drewna

Napis ZSB

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

W zawodzie technik technologii drewna mogą się kształcić:

  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Stolarz.
  • nauka w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata,
  • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
  • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
  • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140 godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika technologii drewna, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

  • sprawność fizyczna i ruchowa
  • umiejętności analitycznego myślenia
  • zręczność rąk (sprawne i szybkie dokonywanie czynności, także precyzyjnych)
  • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości)
  • zamiłowania techniczne
  • zdolności manualne i plastyczne
  • zdolności organizacyjne
  • dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna
  • umiejętność samodzielnej pracy
  • dokładność i rzetelność
  • cierpliwość
  • gotowość do pracy pod presją czasu
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
  • koncentracja i podzielność uwagi
  • umiejętność kierowania pracą innych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik technologii drewna będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,
  • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna,
  • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,
  • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

  • planowanie procesów technologicznych,
  • monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.
  • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
  • naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów stolarskich
  • organizacja produkcji w zakładach przemysłu drzewnego
  • maszyny i narzędzia
  • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
  • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
  • rysunek techniczny w branży stolarskiej.
  •  

Absolwent branżowej szkoły II stopnia ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik technologii drewna znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • zakładach przemysłu drzewnego
  • fabrykach mebli
  • tartakach
  • zakładach stolarki budowlanej oraz konstrukcji drzewnych
  • zakładach płyt z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw drzewnych
  • zakładach produkcji opakowań i galanterii drzewnej
  • pracowniach projektowania wyrobów z drewna, w tym architektury ogrodowej
  • zakładach przerobu drewna
  • rzemieślniczych zakładach stolarskich
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent branżowej szkoły II stopnia wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach technicznych ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content