sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Pedagog/Psycholog

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli do konsultacji z pracującymi  w szkole pedagogami oraz psychologiem.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chcesz się poradzić lub po prostu porozmawiać zapraszamy
do naszego szkolnego gabinetu 32.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marek Woźniak- pedagog
tydzień ,,A”
08.00 – 09.30
11.30 – 12.15
08.00 – 13.00
14.00 – 15.00
08.00 – 15.00 08.00 – 09.30
10.30 – 11.15
08.00 – 12.30
Marek Woźniak- pedagog
tydzień ,,B”
08.00 – 09.30
11.30 – 13.30
08.00 – 13.00
14.00 – 14.45
08.00 – 15.00 08.00 –  09.30
10.30 – 11.15
08.00 –  10.30
11.30 – 12.30
Katarzyna Litwinowicz -pedagog 11.00 – 15.00 11.00-15.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-12.00
Renata Waszkowicz psycholog 08.00 – 14.00 08.00 – 13.00 08.00 – 11.00 11.00 -15.00 11.00 -15.00

 

 

Zakres naszych działań:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przewiń na górę
Skip to content