sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik budownictwa

Napis ZSB

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa jest zawodem dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu organizowania robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz wykonywania robót murarskich i tynkarskich.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. 

Technik budownictwa to zawód przyszłości. Obecnie branża budowlana prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników stale wzrasta. Specjalista w zakresie budownictwa znajdzie zatrudnienie począwszy od projektowania poprzez kosztorysowanie i nadzór budowlany aż do realizowania wszelkich obiektów budowlanych. Drogi, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, mała architektura i wiele innych – to wszystko czeka na absolwenta tego kierunku.

  • bardzo dobry stan zdrowia
  • sprawność fizyczna i ruchowa
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • wyobraźnia i orientacja przestrzenna
  • pamięć wzrokowa
  • koncentracja i podzielność uwagi
  • refleks
  • brak lęku przestrzeni i wysokości
  • gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych
  • spostrzegawczość
  • odporność na stres
  • gotowość do pracy pod presją czasu
  • dokładność i rzetelność
  • operatywność i skuteczność.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • posługiwania się dokumentacją techniczną,
  • projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
  • opracowania projektów organizacji robót,
  • dobierania sprzętu, maszyn,
  • kierowania gospodarką materiałową,
  • analizowania warunków gruntowych,
  • wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,
  • przeprowadzania kontroli jakości robót,
  • wykonywania kalkulacji robót,
  • wykorzystywania programów komputerowych.

BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

  • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych.

 

BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
  • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.
  • dokumentacja budowlana
  • technologia robót murarskich i tynkarskich
  • organizacja i kontrola robót budowlanych
  • konstrukcje budowlane
  • podstawy budownictwa
  • pracownia dokumentacji budowlanej
  • pracownia organizacji i kontroli robót budowlanych.
  • język angielski
  • geografia

Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach budowlanych,
  • biurach projektowych,
  • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
  • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
  • administracji budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,
  • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zarządzając firmą budowlaną, remontową bądź wykończeniową.

Kierunek jest również świetnym wyborem dla osób pragnących w przyszłości podjąć studia wyższe. Decyzja o tym, jakie studia po technikum budowlanym najlepiej wybrać, zależy od tego, czy interesuje cię, ogólna wiedza, czy jakaś konkretna związana z tą branżą dziedzina.                      W pierwszym przypadku można po prostu pójść na budownictwo gdzie są takie specjalności jak: budownictwo dróg i mostów, budownictwo kolejowe, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo wodne, inżynieria lądowa, konstrukcje aluminiowo – szklane, konstrukcje budowlane, zarządzanie inwestycjami.

Wybierając studia, warto też sprawdzić, czy program realizowany na danym kierunku da możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień budowlanych lub zbliży do ich uzyskania. Wtedy zastanawiając się nad tym, jakie studia po technikum budowlanym brać pod uwagę, to na pierwszy plan wysuwają się takie kierunki jak: architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, transport, elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektroenergetyka, górnictwo, geologia, inżynieria wojskowa, telekomunikacja, energetyka.

Przewiń na górę
Skip to content