sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Erasmus+ 2022/2023

WITAMY  W  PIERWSZYM  AKREDYTOWANYM  PROJEKCIE  ERASMUS+ Kompetencje uczniów to sukces!

Projekt trwa od 1.06.2022 do 31.08.2023 i zakłada wyjazd na dwie mobilności – do Żyliny w Słowacji oraz Malagi w Hiszpanii, w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i międzykulturowych. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów przyszłorocznych klas III i IV technikum aranżacji wnętrz, budownictwa, renowacji elementów architektury oraz architektury krajobrazu.

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 28 uczestników* przygotowań (01.06 – 15.06.2022 r.). Etap II obejmie przygotowania do wyjazdów na staże i zakończy się 03.07.2022 r. Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 28* uczestników przygotowań wyłoni się grupę 24 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (4 osoby), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do wyjazdu na staż, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie, w zależności od grupy stażowej, 62/72 punkty. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga, koordynatora.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 22 pkt.:
 2. ocena śródroczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (między 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-3p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. aktywny udział w życiu szkoły (0-4p.),
 8. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-2p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– ocena z języka angielskiego,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– predyspozycje do wyjazdu.

Przed etapem II, by otrzymać informację o umiejętnościach komunikacyjnych uczniów, zostanie przeprowadzona z kandydatami na stażystów rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Jej wynik zadecyduje o miejscu odbywania stażu – w Hiszpanii u pracodawców czy w Słowacji, w ośrodku szkolenia. Osoby posiadające lepsze umiejętności komunikacyjne odbędą staż w Hiszpanii.

 1. Etap II – max. 40/50p.
 2. aktywny udział w zajęciach zawodowego języka angielskiego, test końcowy (max.10p.),
 3. aktywny udział uczestników w zajęciach zawodowych, ocena pracy zaliczeniowej (max.10p.),
 4. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena prezentacji multimedialnej (max.10p.),
 5. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),
 6. aktywny udział w zajęciach języka hiszpańskiego (grupa hiszpańska) (max.10p.).

*informacja o zakładanej ilości uczniów, przed otrzymaniem informacji o wysokości dofinansowania.

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

PROTOKÓŁ  NABORU  UCZESTNIKÓW  DO  PROJEKTU – Etap 1

do projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową mobilności.

LISTA  GŁÓWNA

  Nazwisko i imię Klasa Zawód Liczba punktów – max 22 pkt.
1. Piątek Małgorzata 3TAp aranżacja 19
2. Skowronek Małgorzata 3TAg aranżacja 17
3. Skroś Weronika 3TAp aranżacja 17
4. Bogdoł Bartosz 3TAp aranżacja 16
5. Stiller Anna 3TAp aranżacja 16
6. Nowak Karolina 3TBg budownictwo 15
7. Smolin Wioletta 3TAp aranżacja 16
8. Bronder Paweł 3TBg budownictwo 14
9. Bulla Emilia 2TA1 aranżacja 14
10. Kostrzewa Jowita 3TAp aranżacja 14
11. Łukomska Maria 2TA1 aranżacja 14
12. Pers Marta 3TBg renowacja 14
13. Pieszczeminko Karolina 3TAp aranżacja 14
14. Robota Sylwia 3TAg aranżacja 14
15. Snitsar Anastasiia 3TAp aranżacja 14
16. Sygulla Natalia 2TA1 aranżacja 14
17. Wawszczyk Natalia 2TA1 aranżacja 14
18. Bukowska Klaudia 3TAg aranżacja 13
19. Guth Izabela 3TBp arch.kraj. 13
20. Komisarczuk Małgorzata 3TAg aranżacja 13
21. Sobolewska Julita 2TA1 aranżacja 13
22. Bigosińska Zuzanna 3TAp aranżacja 12
23. Krasoń Jakub 3TBg budownictwo 12
24. Janeczek Mateusz 3TBp budownictwo 12
25. Kucharczyk Krzysztof 3TBp budownictwo 12
26. Mędrala Weronika 3TAp aranżacja 12
27. Piechatzek Patrycja 3TAp aranżacja 12
28. Pudelko Kacper 3TBp budownictwo 12
29. Rosoł Brygida 2TB arch.kraj. 12
30. Seredna Viktoriia 3TAp aranżacja 12
31. Siudeja Dominika 3TAp aranżacja 12
32. Smok Laura 2TB arch.kraj. 12
33. Śliwa Kornela 3TAp aranżacja 12

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, która określi poziom kompetencji językowych uczniów. Jej wynik zadecyduje, w której grupie zajęć przygotowawczych znajdzie się uczeń – hiszpańskiej czy słowackiej.

Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w III etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii, 8 do Słowacji.

LISTA  REZERWOWA

 

  Nazwisko i imię Klasa Zawód Liczba punktów – 11
         

Zachowanie

 

 

 

 

 

J.angielski

 

 

 

 

Aktywność

 

 

 

Syt. rodz.-finans.

 

 

Upowsz. projektu

 

 

 

 

1. Ciomplik Anna 2TA1 aranżacja 3        
2. Kasprzycka Wiktoria 2TA1 aranżacja 2 3      
3. Maciaszek Anna 3TBp arch.kraj. 2 2 3    
4. Klimek Wanessa 3TAg aranżacja 2 2 2    
5. Smolin Agnieszka 3TAg aranżacja 2 2 1    
6. Stanowska Maja 3TAp aranżacja 2 1 3 2  
7. Globisz Klaudia 3TAg aranżacja 2 1 3 0  
8. Dyduch Martyna 3TAg aranżacja 2 1 2 0 2
9. Kołomycka Amelia 3TBg budownictwo 2 1 2 0 1
10. Moroz Adriana 3TAp aranżacja 2 0 3 2  
11. Knosala Krystian 3TBp budownictwo 2 0 3 0  
12. Pużak Paweł 3TBp budownictwo 1        

 

Uczniowie niezakwalifikowani do listy głównej/rezerwowej (10 i mniej punktów)

 1. Boska P.
 2. Domańska A.
 3. Kostrzewa-Mirek W.
 4. Salatycka P.
 5. Sowa M.
 6. Telenga L.
 7. Wistuba W.
 8. Bryza O.
 9. Jaschkowitz N.
 10. Simon W.
 11. Strzelczyk K.
 12. Szirch N.
 13. Tarnowski M.
 14. Wiercimok W.
 15. Chudy W.
 16. Faryś M.
 17. Staszak J.
 18. Twardy W.
 19. Maciuszek K.
 20. Pasieka N.

PROTOKÓŁ  Z  ROZMOWY  KWALIFIKACYJNEJ  w  języku  angielskim – Etap 2.

Do projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Nazwisko i imię Klasa Zawód Ilość pkt.
1. Łukomska Maria 2TA1 aranżacja 9
2. Bogdoł Bartosz 3TAp aranżacja 8
3. Ciomplik Anna 2TA1 aranżacja 8
4. Komisarczuk Małgorzata 3TAg aranżacja 8
5. Bulla Emilia 2TA1 aranżacja 7
6. Nowak Karolina 3TBg budownictwo 7
7. Janeczek Mateusz 3TBp budownictwo 7
8. Piątek Małgorzata 3TAp aranżacja 7
9. Skroś Weronika 3TAp aranżacja 7
10. Stiller Anna 3TAp aranżacja 7
11. Wawszczyk Paulina 2TA1 aranżacja 7
12. Bukowska Klaudia 3TAg aranżacja 6
13. Kostrzewa Jowita 3TAp aranżacja 6
14. Krasoń Jakub 3TBg budownictwo 6
15. Kucharczyk Krzysztof 3TBp budownictwo 6
16. Mędrala Weronika 3TAp aranżacja 6
17. Pers Marta 3TBg renowacja 6
18. Sobolewska Julita 2TA1 aranżacja 6
19. Smolin Wioletta 3TAp aranżacja 6
20. Kasprzycka Wiktoria 2TA1 aranżacja 5
21. Robota Sylwia 3TAg aranżacja 5
22. Rosoł Brygida 2TB arch.kraj. 5
23. Seredna Viktoriia 3TAp aranżacja 5
24. Smok Laura 2TB arch.kraj. 5
25. Snitsar Anastasiia 3TAp aranżacja 5
26. Sygulla Natalia 2TA1 aranżacja 5
27. Śliwa Kornela 3TAg aranżacja 5
28. Piechatzek Patrycja 3TAp aranżacja 3
29. Pieszczeminko Karolina 3TAp aranżacja 3
30. Guth Izabela 3TBp arch.kraj. 2

Po wcześniejszym powiadomieniu z projektu zrezygnowali:

– Bronder Paweł,

– Skowronek Małgorzata.

Na ich miejscu pojawiły się z listy rezerwowej:

– Kasprzycka Wiktoria,

– Ciomplik Anna.

Na rozmowę nie stawili się:

– Bigosińska Zuzanna,

– Siudeja Dominika,

– Pudelko Kacper,

co automatycznie wg ustaleń usuwa w/w osoby z projektu.

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowanym do projektu!!!

Harmonogram zajęć przygotowawczych znajduje się na tablicy projektu, na parterze.

 

PROTOKÓŁ  –  HISZPANIA – Etap 3.

podsumowujący zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż w ramach projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zawodowe Język hiszpański Realioznawstwo Warsztaty pedagogiczne PUNKTACJA  CAŁOŚĆ
1. Łukomska Maria 9 6 10 9,5 10 44,5
2. Bogdoł Bartosz 10 4,5 6 8 8 36,5
3. Ciomplik Anna 8 9 8 10 10 45
4. Komisarczuk Małgorzata 7,5 3 6 7,5 8 32
5. Bulla Emilia 9 9,5 10 10 10 48,5
6. Nowak Karolina 1,5 1,5 0 4 2 9
7. Janeczek Mateusz 6,5 1,5 8 10 10 36
8. Piątek Małgorzata 10 8 10 10 10 48
9. Skroś Weronika 10 8,5 10 10 10 48,5
10. Stiller Anna 1,5 3 0 2 0 6,5
11. Wawszczyk Paulina 9 10 10 10 10 49
12. Bukowska Klaudia 9 9 10 10 10 48
13. Kostrzewa Jowita 7,5 1,5 6 7,5 6 28,5
14. Krasoń Jakub 1,5 0 0 4 2 7,5
15. Kucharczyk Krzysztof 8 3 8 10 10 39
16. Mędrala Weronika 6,5 9 10 9,5 8 43
17. Pers Marta 5,5 4,5 8 9 10 37
18. Sobolewska Julita 8 10 10 9 10 47
19. Smolin Wioletta 8,5 8,5 4 7 8 36

Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.

Lista główna:

 1. Wawszczyk Paulina
 2. Bulla Emilia

Skroś Weronika

 1. Bukowska Klaudia

Piątek Małgorzata

 1. Sobolewska Julita
 2. Ciomplik Anna
 3. Łukomska Maria
 4. Mędrala Weronika
 5. Kucharczyk Krzysztof
 6. Pers Marta
 7. Bogdoł Bartosz
 8. Janeczek Mateusz

Smolin Wioletta

 1. Komisarczuk Małgorzata
 2. Kostrzewa Jowita

Lista rezerwowa:

 1. Nowak Karolina
 2. Krasoń Jakub
 3. Stiller Anna

PROTOKÓŁ  –  SŁOWACJA – Etap 3.

podsumowujący zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż w ramach projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zawodowe Realioznawstwo Warsztaty pedagogiczne PUNKTACJA  CAŁOŚĆ
1. Kasprzycka Wiktoria 8,5 6 8 10 32,5
2. Robota Sylwia 4,5 1,5 9 10 25
3. Rosoł Brygida 9 6 10 10 35
4. Seredna Viktoriia 1,5 0 8 0 9,5
5. Smok Laura 8 6 9 10 33
6. Snitsar Anastasiia 1,5 0 8 0 9,5
7. Sygulla Natalia 6,5 8,5 10 10 35
8. Śliwa Kornela 3 1,5 6 10 20,5
9. Piechatzek Patrycja 7 8,5 8 10 33,5
10. Pieszczeminko Karolina 8 8,5 9 10 35,5
11. Guth Izabela 1,5 1,5 4 0 7

Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.

Lista główna:

 1. Pieszczeminko Karolina
 2. Rosoł Brygida

Sygulla Natalia

 1. Piechatzek Patrycja
 2. Smok Laura
 3. Kasprzycka Wiktoria
 4. Robota Sylwia
 5. Śliwa Kornela

Lista rezerwowa:

 1. Seredna Viktoriia

Snitsar Anastasiia

 1. Guth Izabela

 

Wyjazdy na staże odbędą się w terminach:

 • Hiszpania – 18.03.2023-01.04.2023
 • Słowacja – 19.03.2023-01.04.2023

Obowiązkowe zebranie uczestników wraz z rodzicami odbędzie się 11.03.2023, w sobotę, o  godzinie 10.00. Zapraszam serdecznie!

Przewiń na górę
Skip to content