sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik inżynierii sanitarnej

Napis ZSB

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.

W zawodzie technik inżynierii sanitarnej mogą się kształcić:

  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Monter sieci i instalacji sanitarnej.
  • nauka w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata,
  • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
  • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
  • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140 godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika inżynierii sanitarnej, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

  • dobry stan zdrowia
  • sprawność fizyczna i ruchowa
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • wyobraźnia i orientacja przestrzenna
  • pamięć wzrokowa
  • koncentracja i podzielność uwagi
  • refleks, spostrzegawczość
  • dokładność
  • rzetelność
  • odpowiedzialność
  • sumienność
  • umiejętność nawiązywania kontaktów
  • współpracy w zespole
  • zdolności organizacyjne i kierownicze
  • brak lęku przestrzeni i wysokości
  • gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją  sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
  • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

  • organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • organizowanie i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych,
  • organizowanie i wykonywanie robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • organizowanie i wykonywanie robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
  • pracownia dokumentacji
  • organizacja robót sanitarnych
  • pracownia kosztorysowania
  • język obcy zawodowy.
  •  

Absolwent branżowej szkoły II stopnia ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • firmach budowlanych,
  • firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków,
  • przedsiębiorstwach komunalnych,
  • przedsiębiorstwach ciepłowniczych,
  • przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię,
  • przemyśle i przetwórstwie,
  • chłodnictwie i klimatyzacji,
  • biurach projektowych i konsultingowych.

Absolwent branżowej szkoły II stopnia wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach technicznych ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content