sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Napis ZSB

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko – tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

W zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie mogą się kształcić:

  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  • nauka w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata,
  • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
  • kształcenie zawodowe realizowane jest  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
  • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140 godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika robót wykończeniowych w budownictwie, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

  • komunikatywność
  • odporność na stres
  • wytrwałość i cierpliwość
  • dokładność i rzetelność
  • dobre zdrowie i sprawność ruchowa
  • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
  • zainteresowania techniczne
  • wyobraźnia przestrzenna
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • brak lęku przed wysokością
  • zmysł równowagi
  • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
  • gotowość do pracy pod presją czasu
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
  • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
  • czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
  • nadzorowania, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
  • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
  • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
  • sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
  • organizacja robót budowlanych
  • kosztorysowanie w robotach wykończeniowych
  • projektowanie wspomagane komputerowo
  • język obcy zawodowy.
  •  

Absolwent branżowej szkoły II stopnia ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych,
  • firmach remontowo – budowlanych,
  • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
  • firmach zarządzających nieruchomościami,
  • przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykańczania wnętrz,
  • firmach kosztorysowych i nadzorujących roboty wykończeniowe,
  • firmach prowadzących roboty wykończeniowe prowadzących, 
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent branżowej szkoły II wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach technicznych ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content