sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Stypendium branżowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”, na podstawie której przyznawane są stypendia branżowe dla 10 uczniów szkół branżowych I stopnia z terenu miasta Opola.

Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wynoszącym dwa tysiące złotych.

Kryteria, jakie winien spełniać uczeń oraz tryb przyznawania stypendium wskazane zostały w § 6 Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola, który stanowi załącznik do uchwały nr LII/988/22 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”.

Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w Wydziale Oświaty tut. Urzędu w terminie do 30 czerwca danego roku. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązkowych (poświadczona za zgodnością z oryginałem kserokopia zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez organizatora olimpiady, turnieju lub konkursu), oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Warto wypełnić wszystkie tabele, te dotyczące działalności na rzecz szkoły i społeczności lokalnej też.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.opole.pl w zakładce programy miejskie/programy oświatowe/ program wspierania uczniów uzdolnionych.

Stypendium branżowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia
Przewiń na górę
Skip to content