sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Kurs 1. AU.50 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Organizacja kursu

§1

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem kursu i podzielone są na dwa semestry.

§2

1. Termin pierwszego semestru rozpoczyna się po dokonaniu naboru, nie wcześniej niż 15
września i nie później niż 15 października w danym roku szkolnym.

§3

1. Uczestnikami Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mogą być osoby legitymujące się ukończeniem następującej szkoły lub szkoły wyższej:

a) gimnazjum lub szkoły podstawowej przed wprowadzeniem gimnazjów,

b) zasadniczej szkoły zawodowej

c) technikum, liceum ogólnokształcącego lub innych szkół pozwalających na przystąpienie do egzaminu maturalnego,

d) wykształceniem wyższym na poziomie tytułu zawodowego licencjata,

e) wykształceniem wyższym na poziomie tytułu zawodowego inżyniera,
magistra lub posiadanie stopnia naukowego,

2. Za ukończoną uważa się najwyższą formę wymienioną w punktach od a) do e).

§4

1. Uczestnikami Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mogą być osoby, które:

a) ukończyły szkoły wymienione w punktach w §3.1 i dopuszczone w karcie
zgłoszenia,

b) spełniają dodatkowe kryteria Organizatora , o ile zostały one określone
w karcie zgłoszenia,

c) posiadają zdolność wykonywania zawodu poświadczoną przez medycynę
pracy,

§5

1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o przedmiotowy program nauczania dopuszczony przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. W programie nauczania dopuszcza się wprowadzanie przedmiotów, których treści stanowią istotne uzupełnienie wiedzy zawodowej.

§6

1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Liczba godzin zajęć prowadzonych z zastosowaniem technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 20% czasu wszystkich zajęć dla danego kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

§7

1. Warunkiem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest spełnienie następujących warunków:

a) uczestniczenie na min. 50% odbytych zajęć z każdego przedmiotu, z wyjątkiem
przedmiotów, z których słuchacz jest zwolniony,

b) uzyskanie pozytywnych ocen lub zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem przedmiotów, z których słuchacz jest zwolniony;

  • Każdy przedmiot w programie kursu musi mieć określony system oceny przedmiotu za pierwszy semestr i oceny za drugi semestr.
  • Możliwe jest prowadzenie przedmiotu w jednym semestrze. W takim przypadku ocena za semestr ma charakter końcowy.
  • Dopuszcza się zaliczenia przedmiotu na podstawie szkolnej skali ocen określonej w prawie oświatowym lub zaliczenia przedmiotu na podstawie obecności słuchaczy.
  • Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności jest możliwe, jeśli przedmiot nauczany jest w wymiarze godzin nie większym niż 10 godzin i treści zawarte w przedmiocie stanowią uzupełnienie materiału nauczania dla poszczególnych kwalifikacji.
  • Z każdego przedmiotu słuchacz otrzymuje ocenę, wystawioną przez nauczyciela, zgodnie z wymaganiami przekazanymi na początku zajęć.
  • Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen powinno być określone na podstawie co najmniej dwóch ocen cząstkowych.

c) zdanie egzaminu końcowego w obecności komisji egzaminacyjnej

d) odbycie praktyki zawodowej lub posiadanie zgody na zwolnienie z praktyki zawodowej wydanej przez Organizatora kursu.

2. Praktykę zawodową słuchacz może zorganizować sobie we własnym zakresie w porozumieniu z Dyrektorem szkoły lub podmiotem odpowiedzialnym za organizację praktyki zawodowej jest Szkoła, zgodnie z Regulaminem Praktyk.

ZAŁĄCZNIK

Karta zgłoszenia na kurs

Przewiń na górę
Skip to content