sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

Do szkoły przyjmowani są uczniowie poprzez osobiste zapisy w punkcie naboru szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek i sobotę. Nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia na platformie internetowej, słuchacz nie musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach bo ma możliwość nauki zdalnej.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2  kształci w zawodach:

a) branży budowlanej:

b) branży drzewno-meblarskiej:

 

Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od  roku szkolnego 2012/2013.

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.

TERMINY REKRUTACYJNE:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia ;

15.06.2020 – 10.07.2020

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 4.08.2020r.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 11 sierpnia 2020r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020r. godz: 12:00

 • Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

15.05.2020-14.08.2020r.

 

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty nr 7  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2020/2021 w województwie opolskim.

zarzadzenie KURATOR

 

Kandydaci składają w szkole następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej II stopnia,
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Podobny obrazPodanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Branżowej Szkole I stopnia

Przewiń do góry
Skip to content