ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA) ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY 

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
 3. Wykaz przedmiotów punktowanych  w Publicznym Technikum nr 6 branych pod uwagę w procesie rekrutacji :
punktacja

Dla absolwentów gimnazjum:

 • Technik Aranżacji Wnętrz : matematyka, j.polski, informatyka/plastyka , zajęcia techniczne/j.obcy
 • Technik Architektury Krajobrazu z Florystyką : matematyka, j.polski, informatyka/biologia , j.obcy/zajęcia.techniczne
 • Technik Budownictwa z Logistyką: matematyka, j.polski, informatyka/geografia, j.obcy/zajęcia techniczne
 • Technik Renowacji Elem. Architektury: matematyka, j.polski, informatyka/plastyka, j.obcy/zajęcia techniczne

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • Technik Aranżacji Wnętrz : matematyka, j.polski, informatyka/plastyka , technika/j.obcy
 • Technik Architektury Krajobrazu z Florystyką : matematyka, j.polski, informatyka/biologia , j.obcy/technika
 • Technik Budownictwa z Logistyką: matematyka, j.polski, informatyka/geografia, j.obcy/technika
 • Technik Renowacji Elem. Architektury: matematyka, j.polski, informatyka/plastyka, j.obcy/technika

gdzie za każdy przedmiot absolwent (szkoły podstawowej/gimnazjalnej może uzyskać następującą ilość pkt. :

 • 18 pkt ocena celująca
 • 17 pkt ocena bardzo dobra
 • 14 pkt ocena dobra
 • 8 pkt ocena dostateczna
 • 2 pkt ocena dopuszczająca

za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt

 1. Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 90 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym lub szkoły podstawowej).
 2. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).

Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do Publicznego Technikum nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

 • § Warunki szczegółowe rekrutacji wynikają z Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf