Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

1/ Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 28 maja – 22 czerwca 2018 r.  
 • wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia
 • założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat
 • Rekrutacja uzupełniająca do 16 lipca 2018 r.

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • 22-26 czerwca 2018 r. 

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności o których mowa w artykule 20t.ust7 ustawy.

 • 22 czerwca do 6  lipca 2018 r. 
 • termin uzupełniający od 17 do 31 lipca 2018 r.

4/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 • 11 lipca 2018 r. o godz. 12.00
 • termin uzupełniający do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

5/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 • 11 – 12 lipca 2018 r. 
 • termin uzupełniający do 24 sierpnia 2018 r. 

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego  woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • od 11 lipca – 13 lipca 2018 r. (do godz. 12.00)
 • termin uzupełniający od 24 – 28  sierpnia 2018 r.

5/ Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 • 16 lipca 2018 r. o godz. 14.00
 • termin uzupełniający 28  sierpnia 2018 r. godz. 12:00
 • § Powyższe terminy są zgodne z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określonymi w Zarządzeniu nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. (cała treść zarządzenia dostępna pod linkiem Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty