sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Terminy rekrutacyjne 2020/2021

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Dla absolwentów szkoły  podstawowej:

Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 11 maja – 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00

 • Rekrutacja uzupełniająca 22 – 27 lipca 2020 r. godz 15:00

 • wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia
 • założenie konta elektronicznego przez absolwenta szkoły podstawowej odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.

 • 26-30 czerwca 2020 r. 

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 •           do 24 czerwca 2020 r.
 •          Rekrutacja uzupełniająca  do 29 lipca 2020 r. 

4/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • do 10 lipca 2020 r. 

 • Termin uzupełniający do 16 sierpnia 2020 r.

5/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 • 13 lipca 2020 r.

 • Termin uzupełniający do 17 sierpnia 2020 r.

6/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 • 11 maja do 14 lipca 2020 r. 

 • Termin uzupełniający 22 lipca – 18 sierpnia 2020 r. 

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego  woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • od 13 lipca – 20 lipca 2020 r. (do godz. 15.00)

 • termin uzupełniający od 17 – 21  sierpnia 2019 r.

7/ Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 • 21 lipca 2020 r. o godz. 14.00

 • termin uzupełniający 24  sierpnia 2020 r. godz. 14:00

 • § Powyższe terminy są zgodne z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określonymi w Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2020/2021
  Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. :
 • kurator
 • kurator 2
Terminy rekrutacyjne 2020/2021
Przewiń do góry