REKRUTACJA 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do klas pierwszych

Branżowej Szkoły I stopnia nr 5

odbywa się w następujących kierunkach :

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

Murarz-tynkarz

 

 

Stolarz

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Nowość – Monter stolarki budowlanej

 

 

Klasy wielozawodowe

 

§ Warunki szczegółowe rekrutacji wynikają z:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  •   Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie opolskim.a. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych. 

    b. Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych podań.

    c. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

    Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane jest odstępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.