sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik inżynierii sanitarnej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Kwalifikacja BUD 20.  / Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Na podbudowie Branżowej szkoły I – ego stopnia i kwalifikacji  B.08

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: organizowania i wykonywania robót związanych
z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych, robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych, robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Ponadto, absolwent potrafi opracować dokumentację budowlaną zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, grzewcze, wentylacyjno – klimatyzacyjne.

Absolwent przygotowany jest do kierowania zespołami pracowniczymi, prowadzenia nadzoru budowlanego i kierowania zasobami ludzkimi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku technik inżynierii sanitarnej przygotowany jest do podjęcia pracy m.in. w:

  • przedsiębiorstwach montażowych zaplecza technicznego,
  • firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych i gazowych,
  • biurach projektowych,
  • jednostkach nadzoru budowlanego,
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • administracjach budynków mieszkalnych,
  • własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.

Po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy i zdobyciu uprawnień budowlanych, absolwent może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku kierowniczym.

CYKL KSZTAŁCENIA

Dwuletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika inżynierii sanitarnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości, możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Podobny obrazPodanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Branżowej Szkole I stopnia

Przewiń na górę
Skip to content