sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Murarz-tynkarz

W cyklu kształcenia  oferujemy dodatkowe kompetencje zawodowe: montażysta systemów szalunkowych.

KLASA PATRONACKA pod patronatem firm:

                                

Energopol Trade sp. z o.o.                                    OPEX S.A  w Opolu

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie czeladnika jak i robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

 • organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót murarskich i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.  oraz  ochrony środowiska,
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
 • komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
 • wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

Zadania zawodowe murarza to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
 • przygotowywanie zapraw murarskich,
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi,
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
 • wykonywanie łuków i sklepień,
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina,
 • murowanie gzymsów i attyk, murowanie kominów,
 • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
 • spoinowanie ścian,
 • licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
 • montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Miejsca pracy:

 • praca na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych
 • praca w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

Przewiń na górę
Skip to content