REKRUTACJA 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do klas pierwszych

Publicznego Technikum nr 6

odbywa się w następujących kierunkach :

Technik aranżacji wnętrz jedyny zawód w Polsce tylko u nas!!!

 

Technik architektury krajobrazu

 

Technik budownictwa z logistyką – pod patronatem OIG i Firm Budowlanych OPEX oraz ENERGOPOL TRADE – Gwarancja zatrudnienia

 

Technik renowacji elementów architektury

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum punktowane dodatkowo:

– j.polski,matematyka, plastyka, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, biologia, matematyka

gdzie za każdy przedmiot absolwent może uzyskać następującą ilość pkt. :

  • 18 pkt ocena celująca
  • 17 pkt ocena bardzo dobra
  • 14 pkt ocena dobra
  • 8 pkt ocena dostateczna
  • 2 pkt ocena dopuszczająca

Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów do Publicznego Technikum nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

§ Warunki szczegółowe rekrutacji wynikają z:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  •   Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie opolskim.

a. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 tj. po 20 pkt. maksymalnie za każdą z części tego egzaminu. 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

b. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

c. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym wliczany jest:

– wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum.

– oceny z języka polskiego, matematyki i wybrane zajęcia edukacyjne, wskazane przez Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

– inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.

d. O przyjęciu do Publicznego Technikum Nr 6 decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie.

e. Minimalną liczba punktów do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 6:

Technik aranżacji wnętrz: 90pkt

Technik architektury krajobrazu: 90pkt

Technik budownictwa z logistyką: 90 pkt

Technik renowacji elementów architektury: 90pkt

f. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane jest odstępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.