sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Informacje

Pracujemy w następujących godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marek Woźniak- pedagog 08.00 – 09.30

09.40 – 12.15 lekcje

12.15 – 13.30

08.30 – 15.00
08.50 – 09.35 lekcja

 

08.00 – 13.00

08.00 -14.00 08.00 – 09.30
09.40 – 11.15 rewalidacja

11.15 – 12.30

Katarzyna Litwinowicz -pedagog 11.30 – 13.30

08.35 – 11.30 rewalidacja

 

09.00 – 14.00 08.00 -14.00 08.00 – 14.00

14.10 – 16.10 rewalidacja

12.00 – 15.00
Renata Waszkowicz psycholog 10.00 – 15.00 08.00 – 12.00 10.00 – 15.00 11.00 – 15.00

09.00 – 13.00

 

 

Zakres naszych działań:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przewiń do góry