1. Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

2. Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do matury w roku 2017-2018

3. MATURA 2019 – terminy

4. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2019 roku

5. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

6. Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny

7. Harmonogram egzaminu maturalnego

8. Materiały i przybory na egzamin maturalny

DEKLARACJE:

Deklaracja 1 – dla:

  1. ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  2. absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018;
  3. absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Deklaracja 2 – dla:

  1. absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Deklaracja 3 – dla:

  1. absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów;
  2. absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.