sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Author: Joanna Banaszewska (Page 1 of 3)

Erasmus+ – wyniki naboru do projektu (część 1)

Gratulacje!!!

PROTOKÓŁ  NABORU  UCZESTNIKÓW  DO  PROJEKTU

do projektu ZSB w Opolu – Kompetencje uczniów to sukces o numerze ERASMUS-2018-1-PL01-KA102-048614 w ramach projektu Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

CZĘŚĆ 1

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listy uczniów zakwalifikowanych do projektu, do zajęć przygotowawczych poszczególnych mobilności. Część 2 naboru po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych) obejmie wybór 10/5 uczestników poszczególnych mobilności.

Mobilność 1 – Słowacja (aranżacja wnętrz)

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 43 pkt.
1. Guszpit Marta 31
2. Owczarek Oliwia 31
3. Gebauer Magdalena 30
4. Wistuba Julia 30
5. Szymik Klaudia 29
6. Kobus Laura 28
7. Lepsy Ewelina 25
8. Mróz Sabina 24
9. Czichos Viktoria 23
10. Skopek Natalia 23
11. Walczak Marta 23
12. Dryjska Justyna 22
13. Paperniuk Natalia 22
14. Rudenko Anastazja 22

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 10 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Mobilność 2 – Hiszpania (budownictwo)

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 43 pkt.
      1 Gaweł Maciej 28
2 Fuhl Łukasz 27
3 Cichoń Jakub 26
4 Kikta Maksym 25
5 Brzeźniak Kewin 22
6 Sordoń Mateusz 22
7 Oziębłowski Dawid 20

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 5 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Mobilność 2 – Hiszpania (architektura krajobrazu)

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 43 pkt.
      1 Mika Łukasz 34
2 Wiench Julia 28
3 Jambor Dawid 25
4 Dziony Wiktoria 24
5 Szarejko Natalia 22
6 Wilczek Agata 21
7 Kasperek Oliwier 20

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 5 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Mobilność 3 – Hiszpania  (aranżacja wnętrz)

  Nazwiska  osób Liczba punktów – max 43 pkt.
      1 Młyńska Wiktoria 37
2 Janczyk Karolina 36
3 Szymczak Kamila 36
4 Kopiec Sandra 35
5 Czyż Martyna 34
6 Załoga Justyna 34
7 Chimiak Milena 33
8 Kubata Dominika 32
9 Mielniczuk Dominika 32
10 Nawrat Dominika 32
11 Kinder Marcin 31
12 Miś Natalia 31
13 Karczewski Arkadiusz 29

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 10 uczniów wyjeżdżających na staż.

KOMISJA   NABORU w składzie:

 1. Violetta Szczepkowska – dyrektor szkoły
 2. Joanna Banaszewska – koordynator projektu
 3. Urszula Kuta – wychowawca 3tb (2017/2018)
 4. Marzena Wiener – wychowawca 3tb (2018/2019)
 5. Celina Matusik-Dewsbury – wychowawca 3ta
 6. Urszula Kuta – wychowawca 2ta (2018/2019)
 7. Agnieszka Jarocka – Kozioł – wychowawca 2ta (2017/2018)

Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się w listopadzie. Harmonogram ukaże się na tablicy projektu Erasmus+.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 

Erasmus+ – spotkanie informacyjno – rekrutacyjne

Spotkanie  dla  chętnych  do  udziału  w  projekcie  Erasmus+ (klasy 2ta, 3ta, 3tb) 5 października  2018r., g.10.30, sala nr 2.

Przypominam o spotkaniu w sprawie projektu Erasmus+ w najbliższy piątek. Czego dotyczy obecny projekt? Dokąd i kiedy wyjedziecie na staż? Czego i gdzie będziecie się uczyć? Na te wszystkie pytania odpowiem Wam na spotkaniu. Serdecznie zapraszam klasy 2ta, 3ta, 3tb w piątek, 5.10.2018r. do sali nr 2 o godzinie 10.30 (na 4 lekcji).

Joanna Banaszewska, koordynator projektu.

POWER 2018 (kadra)

 

Kadra  z  POWER-em, czyli nauczyciele również się uczą…

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048615 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja Szkolna.

 

Projekt obejmuje wyjazd na tygodniowy kurs zawodowy do Walencji (Hiszpania) trzech 5-osobowych grup uczestników. Kursy obejmują tematykę związaną z:

– „Teacher – mentor and coach” („Nauczyciel – mentor i coach”),

– „Integrating ICT into teaching and education” („Narzędzia ICT w dydaktyce”),

– „Preventinng and tackling Early School Leaving” („Zapobieganie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki”) – dla kadry zarządzającej.

Nabór do projektu odbywać się będzie w październiku 2018r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 18 uczestników mobilności, którzy stworzą 15-osobową listę główną i 3-osobową listę rezerwową..

Każdy potencjalny uczestnik mobilności będzie mógł otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– dyrektor szkoły,

– koordynator projektu,

– nauczyciel języka angielskiego.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-20p.
 2. Plan wykorzystania zdobytych nas szkoleniu umiejętności w dalszej pracy – 0-20p.
 3. Deklaracja aktywnego włączenia się w upowszechnianie efektów szkolenia (przedstawienie planu upowszechniania projektu) – 0-10p.
 4. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat dodatkowe 10p.
 5. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-30p.

Jeśli ilość punktów wśród uczestników będzie równa, przeprowadzony zostanie dodatkowy test z języka angielskiego. Uczestnik ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata i w ciągu 3 dni roboczych kandydat zostanie poinformowany o wynikach.  O ostatecznym wyborze uczestników decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Spotkanie rekrutacyjne – wtorek 9.10.2018r., g.15.30 w sali nr 4 (przed Radą Pedagogiczną). Wszelkich informacji udziela koordynator – Joanna Banaszewska.

Erasmus+ – zapraszamy po raz kolejny!!!

Nowy  projekt  zawodowy Erasmus+

– zapraszamy  uczniów  klas 3TA, 3TB, 2TA!!!

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu ZSB w Opolu – Kompetencje uczniów to sukces o numerze ERASMUS-2018-1-PL01-KA102-048614 w ramach projektu Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 39 uczestników przygotowań (28.09 – 10.10.2018R.). Etap II odbędzie się w styczniu/lutym 2019r. (mob.1) i marcu 2019r. (mob.2 i 3). Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 39 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 30 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (9 osób), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do wyjazdu na staż, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 133 punkty. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 43 pkt.:
 2. punkty z testu z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (100-85% – 10p, 85-70% – 8p., 70-55% – 6p., 55-40% – 4p., 40-25% – 2p.),
 3. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel. – 6p., bdb – p.5, db – 4p., dost – 3p., dop – 1p.),
 4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 5,0 – 6p., 4,5-5,0 – 5p., 4,0-4,4 – 4p., 3,5-3,9 – 3p., 3,0-3,4 – 2p, 2,5-3,0 – 1p.),
 5. ocena z zachowania (wzorowa – 5p., bardzo dobra – 4p., dobra – 3p.),
 6. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 7. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 8. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-5p.),
 9. aktywny udział w życiu szkoły (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– ocena z testu z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – (max 70p. – mobilność 1, max.90 pkt – mobilność 2 i 3)
 2. aktywny udział w zajęciach zawodowego języka angielskiego, test końcowy (max.20p.),
 3. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena prezentacji multimedialnej (max.20p.),
 4. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych, (max.20p.),
 5. aktywny udział w zajęciach języka hiszpańskiego – dotyczy mobilności hiszpańskich (max.20p.),
 6. wypełnienie ankiety dotyczącej przygotowań (10 pkt).

 

SPOTKANIE  REKRUTACYJNE dla klas 2TA, 3TA, 3TB– PIĄTEK 5.10.2018r., godzina 10.30 (lekcja 4), sala nr 2.

Wszystkich informacji udziela koordynator – Joanna Banaszewska.

 

Salon Maturzystów 2018

Salon  Maturzystów  2018 – warto czy nie warto?

14 września 2018 nasi tegoroczni maturzyści z klasy 4 TA wzięli udział w Salonie Maturzystów, organizowanym przez Perspektywy na Politechnice Opolskiej.  Nasi uczniowie otrzymali informatory z prezentacjami wszystkich kierunków dziennych i wieczorowych na polskich uczelniach, wzięli też udział w wykładach maturalnych z matematyki, języka polskiego, przedmiotów dodatkowych. Czy warto brać udział w Salonie Maturzystów? WARTO! Możesz wysłuchać podpowiedzi ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu arkuszy maturalnych, jak zaplanować czas powtórek. W kolejnym roku więc z pewnością również zawitamy na Salon Maturzystów.

POWER zakończony !!!

Z POWER-em w świat…

     Zakończyliśmy projekt POWER Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II. Zachęcając do udziału w kolejnych edycjach projektów zawodowych, przedstawiamy Wam nasz projekt w pigułce.

Kolejne projektowe wyzwanie w Zespole Szkół Budowlanych zakończyło się sukcesem. Projekt POWER Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów  opolskiej budowlanki – edycja II  jest już piątym projektem, którego głównymi celami jest rozwój umiejętności zawodowych, językowych i międzykulturowych. Tym razem naszymi partnerami byli Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (Niemcy) oraz Średnia Zawodowa Szkoła Budowlana w Żylinie (Słowacja), u których nasi uczniowie odbyli trzy dwutygodniowe praktyki.

Projekt składał się z trzech etapów: zajęć przygotowawczych, stażu i ewaluacji oraz upowszechniania. W ramach przygotowań nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach zawodowych, językowych, kulturowych i pedagogicznych. Wszystkie te zajęcia miały być wstępem do właściwego etapu, czyli wyjazdu na praktykę zawodową za granicę.

Dwie dziesięcioosobowe grupy uczniów (aranżacji wnętrz i budownictwa) wybrały się na staż do Słowacji, gdzie uczyły się wykonywania prac wykończeniowych we wnętrzach: kafelkowania, malowania, wykonywania podwieszanych sufitów z karton-gipsu i kafelkowych mozaik. Nie tylko czas praktyki stażyści spędzili ciekawie, partner zorganizował również bardzo bogaty czas wolny – zwiedzanie zamków Budatin i Oravsky Podzamok, kąpiele w źródłach termalnych w Rajeckych Teplicach, laserowy paintball, kręgle czy nauka nowego dla nas sportu – kin-ball.

Trzecia grupa, 18 uczniów, wyjechało do Niemiec, gdzie w Brandenburgu ćwiczyli umiejętności wykonywania tarasu, patia z różnorodnego kamienia naturalnego i betonu. I tam czas wolny był świetnie zorganizowany – uczniowie zwiedzili Berlin, Poczdam, bawili się też w Tropical Island, na miejscu natomiast rozwijali znajomości ze stażystami z innych krajów podczas wieczorków integracyjnych, bilarda i piłkarzyków.

Po powrocie ze stażu nadszedł czas, by uczniowie pokazali, czego się nauczyli. Swoje umiejętności wykorzystali w doskonały sposób – łącząc pracę z pomocą innym. Część uczniów wykonała remont kilku sali szpitalnych na oddziale dermatologii Szpitala Wojewódzkiego na ulicy Katowickiej, część wyremontowała pomieszczenia wspólne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Jest to dowód na to, że można osiągać korzyści ze współpracy ze środowiskiem lokalnym – nasi uczniowie pokazali i sprawdzili swoje umiejętności, placówki lokalne mają pięknie przygotowane pomieszczenia.

Innym ciekawym sposobem na sprawdzenie własnych umiejętności były konkursy projektów oraz warsztaty przeprowadzone dla uczniów klas technikum ZSB, podczas których stażyści jako trenerzy kierowali pracą swych kolegów, by ci jak najwięcej nauczyli się, bazując na świeżym doświadczeniu  uczestników projektu.

Projekt zakończyła konferencja, podczas której zaproszonym gościom, z organu prowadzącego, kuratorium oświaty, RCRE, CKP, pracodawcom i wielu innym zaprezentowano projekt i jego wyniki.

Wniosek z obserwacji umiejętności i satysfakcji uczestników jest jeden – należy nadal brać udział w tego typu projektach, ponieważ zapewniają one zupełnie nową i inną jakość nauczania, niż ta dostępna w szkole. Wiadomo, że im ciekawsze i bardziej różnorodne formy, tym lepszy efekt nauczania, stąd też bez wahania zapraszamy naszych uczniów do kolejnego projektu: ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces!

Zapraszamy do zerknięcia na prezentację „Podsumowanie”.

Podsumowanie

Warsztaty z POWER-em

Warsztaty  z  POWER – em

12 czerwca 2018 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II odbyły się konferencja i warsztaty podsumowujące projekt POWER VET Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego opolskiej budowlanki – edycja II.

O godzinie 9.30 dyrektor ZSB, mgr Violetta Szczepkowska, powitała serdecznie młodzież oraz zaproszonych gości. Było nam bardzo miło, że swą obecnością zaszczycili nas m.in. Krystyna Dworecka – zastępca Naczelnik Wydziału Oświaty, przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Halina Pilarz i Joanna Wnuk, przedstawiciele Wydziału Oświaty – Sylwia Orlik i Jolanta Kurtyka, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych –  Urszula Kowalczyk, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Henryk Galwas, przedstawicielka Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, Bronisława Niespor,  przedstawiciele patronackich firm: OPEX, Multiservis, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Domu Pomocy dla Kombatantów, pracodawcy i rodzice.

Koordynator projektu, Joanna Banaszewska, wraz z przedstawicielami poszczególnych mobilności zaprezentowali projekt, jego etapy, staże, efekty. Dyrekcja wręczyła nagrody uczniom szczególnie wyróżniającym się podczas staży: Marcelowi Klimas, Tomaszowi Chudala, Danielowi Jobczyk. Nagrody otrzymali też zwycięzcy konkursów projektu mozaiki (Joanna Krupska, Wojciech Michalski) i projektu zagospodarowania terenu zieleni przy szpitalu wojewódzkim w Opolu (Oliwia Owczarek, Karolina Janczyk). Rozdano również certyfikaty ZSB. Na zakończenie konferencji przekazano informację o wygraniu kolejnego projektu, Erasmus+, przedstawiono go krótko i zachęcono do udziału w nim.

Druga część dnia poświęcona była warsztatom, w których udział wzięli uczniowie klas technikum (1ta, 2ta, 2tb, 3ta). Uczestnicy projektu podzielili się na dwie grupy mentorskie, których zadaniem było przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim kolegom. Jedna z grup trenerskich uczyła projektowania miejsc relaksu z wykorzystaniem różnego rodzaju nawierzchni, druga natomiast przekazywała innym swe umiejętności z zakresu tworzenia mozaik. Grupy trenerskie najlepiej wykonujące swe zadania zostały zagrodzone.

Pozostaje nam już tylko zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektów zawodowych. Informacje już we wrześniu!!!

 

Pożegnanie projektu POWER!!!

Podsumowanie  projektu  POWER  VET – Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II

Harmonogram  zakończenia – 12 CZERWCA 2018

9.30 – konferencja podsumowująca projekt

10.30 – warsztaty

 

W konferencji i warsztatach biorą udział klasy technikum: 1TA, 2TA, 2TB, 3TA.

Klasy 1TA i 2TB (architektura krajobrazu) – udział w warsztatach projektowania

Klasy 2TA, 2TB (budownictwo), 3TA – udział w warsztatach mozaiki

 

Opieka na warsztatach:

 1. Banaszewska
 2. Jarocka – Kozioł
 3. Gierczak
 4. JakubiecPo

Kolejny dobry uczynek w ramach projektu POWER!

Kolejny dobry uczynek w ramach projektu POWER!

Po pracach wolontariackich w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Katowickiej nadszedł czas na wsparcie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych, uczestnicy projektu POWER, remontują, malują i odświeżają korytarze i pomieszczenia DPS-u przy ulicy Chmielowickiej 6. Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej są elementem ewaluacji projektu POWER „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki” – edycja II”. Po powrocie ze stażu jego uczestnicy udowadniają wysoki poziom praktycznych umiejętności, które zdobyli podczas mobilności. A wszystko to w ramach bezinteresownej pomocy społeczności Publicznego Technikum nr 6 kierowanej do starszych ludzi. Dzięki ogromnej pracy i dużemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz uczniów, z wyremontowanych pomieszczeń cieszy się personel oraz sami mieszkańcy.

UWAGA – uczestnicy projektu POWER (mobilność 2 i 3)!!!

UWAGA – uczestnicy projektu POWER (mobilność 2 i 3)!!!

OBOWIĄZKOWE  SPOTKANIE  dotyczące upowszechniania i ewaluacji projektu POWER 10 maja 2018 (czwartek) o godzinie 11.15 w sali nr 17!!!

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén