sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Regulamin rekrutacji projektu POWER

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184

 

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 15 uczestników przygotowań (wrzesień 2019 r.). Etap II odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2019r. Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 15 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 12 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (3 osoby), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do mobilności, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 140 punktów. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 33 pkt.:
 2. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel. – 6p., bdb – p.5, db – 4p., dost – 3p., dop – 1p.),
 3. ocena z wychowania fizycznego (powyżej 5,0 – 6p., 4,5-5,0 – 5p., 4,0-4,4 – 4p., 3,5-3,9 – 3p., 3,0-3,4 – 2p, 2,5-3,0 – 1p.),
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 5p., bardzo dobra – 4p., dobra – 3p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-5p.),
 8. aktywny udział w życiu szkoły, również sportowym (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – max 70p.
 2. aktywny udział w zajęciach języka angielskiego, ocena zadania  (max.20p.),
 3. aktywny udział w zajęciach sportowych, ocena testu  (max.20p.),
 4. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena zadania (max.20p.),
 5. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

Regulamin rekrutacji projektu POWER
Przewiń do góry