sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Zdobądź Stypendium i Tytuł Opolskiego Orła

Stypendium i Tytuł Opolskiego Orła
UWAGA ! termin zgłaszania kandydatów: 30 maja 2018 r.

Tytuł Opolskiego Orła przyznawany jest następującym uczniom:
a) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych, interdyscyplinarnych i tematycznych – na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
b) laureaci i finaliści turniejów obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej – na szczeblu ogólnopolskim,
c) laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów i turniejów wiedzy oraz tematycznych – na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W przypadku zawodów wieloetapowych do tytułu Opolskiego Orła mogą być typowani laureaci, finaliści, zwycięzcy etapu końcowego.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu Opolskiego Orła jest uzyskanie przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym, w którym przyznawany jest tytuł, średniej ocen minimum: 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, będącego laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, średnia ocen może być niższa niż określona wyżej lecz nie niższa niż 4,0.

Więcej informacji uzyskasz od pedagoga szkolnego (gabinet 32).

Zapraszam
Marek Woźniak

Zdobądź Stypendium i Tytuł Opolskiego Orła
Przewiń do góry
Skip to content